Reductie eigen risico en borgsom

Indien u een jacht huurt bij ons bent u verplicht een deksom af te sluiten voor schade aan of verlies van het jacht en accesoires. Hieronder leest u meer over de borgsom en de reductie eigen risico.

In het geval dat u of uw gezelschap schade of verlies aan het vaartuig toebrengt (op welke manier dan ook) of schade toebrengt aan de eigendommen van derden, bent u aansprakelijk voor de schade tot aan de waarde van de borgsom die u op de basis betaald hebt, met uitzondering van gevallen van grove nalatigheid zoals hieronder beschreven.

Indien u of uw groep schade of verlies aan het vaartuig, bijbehorende apparatuur of aan het bezit van derden aanbrengt, en een dergelijke schade of verlies is veroorzaakt als gevolg van uw grove nalatigheid of roekeloos gedrag, dan bent u aansprakelijk voor het volledige geleden verlies en ons recht om schadevergoeding van u te eisen zal op geen enkele wijze dan ook beperkt of kwijtgescholden worden door
de betaling van de waarborgsom of aankoop van de Yacht Damage Waiver. Onder handelingen die beschouwd worden als grove nalatigheid of roekeloos gedrag verstaan wij, zonder daartoe beperkt te zijn: zeilen buiten de aangegeven zeilgebieden en/of zeiltijden, besturen van de boot onder invloed van alcohol en/of drugs, niet op ieder moment genoeg bemanning aan boord hebben om het schip te beheren en het vaartuig niet beheersen met middelen onder het gezag van de schipper.

Tijdens het boekingsproces hebt u de keuze om ofwel het eigen risico af te kopen door middel van een Yacht Damage Waiver, ofwel om bij de basis een hogere waarborgsom te betalen zoals hieronder beschreven. U kunt de boeking alleen afronden als u toestemt in een van de genoemde opties. Door ons te vragen uw boeking te bevestigen, gaat u akkoord met de inhoud van dit onderdeel en betaling van het gewenste bedrag.

Optie 1: Afkoop eigen risico. Als u kiest voor aanschaf van de reductie eigen risico, dan wordt deze aan uw boeking toegevoegd. Tijdens het boekingsproces geven we u de kosten van de aankoop van de reductie eigen risico en dit wordt aan het totaalbedrag van uw vakantie toegevoegd. Daarnaast wordt van u verwacht dat u, bij wijze van borg, bij aankomst op de basis een bedrag tussen € 600 en € 2.400 betaalt, afhankelijk van de omvang en het type van uw boot. De borg zal voor vertrek geïnd worden. Indien u niet betaalt behouden wij ons het recht voor uw boeking zonder verdere aansprakelijkheid te annuleren, zonder maar ook enig recht op restitutie. U bent dan niet gerechtigd verder te gaan met het charter.

Optie 2: Borgsom. Indien u alleen voor een waarborgsom kiest, dan wordt van u verlangd dat u, bij wijze van borg, bij aankomst op The Moorings-basis een bedrag tussen € 2.680 en € 8.130 betaalt, afhankelijk van de lengte en het type van de boot. De borg zal voor vertrek geïnd worden. Indien u niet betaalt behouden we ons het recht voor uw boeking zonder verdere aansprakelijkheid te annuleren en zonder maar ook enig recht op restitutie. U bent dan niet gerechtigd verder te gaan met het charter.

Bekijk boekingsvoorwaarden

Uitgezonderd jachten met bemanning van The Moorings

Alle charteraars moeten op de basis vóór vertrek onze reductie eigen risico ondertekenen. U kunt deze vooraf doorlezen. U wordt echter voor vertrek gevraagd een formulier te ondertekenen waarin u bevestigt dat u volledig op de hoogte bent van uw verplichtingen in het geval van verlies of beschadiging aan het vaartuig, bijbehorend materieel of eigendommen van derden.

Alleen voor optie 1: Als u vooraf een schipper van The Moorings boekt, bedraagt de borgsom die u op de basis moet betalen de helft van wat in de bovenstaande tabellen wordt vermeld.

Let op: Klanten die hun eigen reductie eigen risico hebben gekocht via een derde partij, moeten bij aankomst op de basis de bedragen voor eigen risico betalen die zijn vermeld onder Optie 2.

De borgsom die voor opties 1 en 2 moet worden betaald, kan worden voldaan in contanten of door middel van een betaalpas of creditcard.

De onder Optie 1 of Optie 2 betaalde borgsom wordt gebruikt als waarborg voor eventueel verlies of schade die The Moorings lijdt in het geval u deze boekingsvoorwaarden schendt, en eventuele schade die toegebracht wordt aan het jacht of de inhoud daarvan gedurende de periode van uw overeenkomst. U kunt geen gedeelte van de borg terugkrijgen of aftrekken van het eindbedrag van uw reisovereenkomst.

Bij terugkeer na de charterperiode van het jacht naar de basis en hieropvolgende inspectie van het jacht door ons personeel op de basis, in het geval van geen zichtbare beschadiging aan het jacht bij teruggave door u, zal ons personeel op de basis, waar toepasbaar, de desbetreffende borg die door u betaald is (let op dat bij Optie 1 het vooraf betaalde bedrag niet zal worden vergoed) zo snel als redelijkerwijs mogelijk is aan u terugbetalen.

In het geval van vaststelling dat het schip of de inhoud hiervan accidentele schade of verlies heeft geleden in de periode van uw overeenkomst, dan zult u aansprakelijk zijn voor alle verlies en schade die als gevolg hiervan door ons geleden is tot aan de waarde van de borg die op de basis afgegeven is. In het geval van vaststelling dat schade of verlies is veroorzaakt aan het jacht en/of de inhoud hiervan gedurende de periode van uw overeenkomst of als gevolg van grove nalatigheid of roekeloos gedrag dan bent u aansprakelijk voor alle geleden verlies en schade als gevolg hiervan. In beide gevallen behouden we ons het recht voor om, waar toepasbaar, een gedeelte of de gehele borg die door u betaald is in te houden. We kunnen alle of een deel van de borg die door u betaald is gebruiken voor reparaties van eventuele schade die gedurende de periode van uw overeenkomst toegebracht is aan het jacht of de inhoud hiervan, waaronder zonder beperkingen de kosten die gemoeid zijn bij het omhoog hijsen van het jacht voor volledige inspectie of voor het vaststellen van schade aan het jacht.

Het inhouden van de borg zal op geen enkele manier dan ook enige aanspraak die we kunnen hebben op het bovengenoemde bedrag van de waarborgsom die door jou betaald is, en waar het verlies of de schade (mede) is veroorzaakt door grove nalatigheid of roekeloos gedrag van uw kant, zult u onder deze omstandigheden jegens ons aansprakelijk zijn voor het vereffenenen van dergelijke verliezen of schade die door ons geleden is en die de borg die door u betaald is, overschrijdt. In het geval dat het verlies of de schade die door ons geleden is als gevolg van een schending van deze boekingsvoorwaarden door u, en enige geleden schade aan het jacht gedurende de periode van uw overeenkomst minder is dan de desbetreffende borg die door u betaald is, dan zullen we, naar behoren, een deel van de borg die door u betaald is zo snel als redelijkerwijs mogelijk terugbetalen na reparatie van de schade of na vaststellen van de reparatiekosten. In het geval van een geschil betreffende de schade of het verlies, zullen we de desbetreffende door u betaalde borg inhouden totdat de kwestie is opgelost. Wees erop attent dat als verlies of schade veroorzaakt door uw grove nalatigheid of roekeloos gedrag het bedrag van de borg overschrijdt, we het recht voorbehouden om u aansprakelijk te stellen voor het volledige bedrag van het door ons geleden verlies.

Voor de duidelijkheid: als we een bedrag van de door u betaalde relevante borgsom aan u terugbetalen, worden eventueel door u betaalde Yacht Damage Waiver-premies niet gerestitueerd.

Klanten die willen deelnemen aan een zeilregatta dienen vooraf een niet-restitueerbare racetoeslag te betalen, plus een aanvullende borg voor schade aan het tuigage of aanvaringsschade die op de basis moet worden betaald. Deze dienen door middel van een bankpas of creditcard te worden voldaan, bovenop de kosten voor de betreffende Yacht Damage Waiver. Alle klanten die willen deelnemen aan een zeilregatta moeten hiervoor vooraf toestemming van ons krijgen. Neem contact op met het verkoopteam voor meer informatie over de beschikbare indivuele regatta's en de voorwaarden voor elke regatta. Houd er rekening mee dat voor de racetoeslag geen kortingen gelden.

Bel een vakantieplanner